TIN GAME

Đầu hàng lúc 20: Xem trước PBE: Ashen Knight Sylas

Rate this post

Bản xem trước PBE mới hiện đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội của Riot, cho thấy Ashen Knight Sylas!

Tiếp tục đọc để có cái nhìn đầu tiên về skin mới này!

Copyright © 2018 | North-world.com | All Rights Reserved .

Bản xem trước PBE: Ashen Knight Sylas (Bản gốc đã được gỡ bỏ, bên dưới là một tấm gương!)

Hãy tìm kiếm thêm khi trang phục này chạm vào PBE trong chu kỳ PBE 12,18!

[Back to Top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *